Policy och stadgar

Jämställdhetspolicy för FSF Nord

Ansvarig;

Peter Reinfors

Mobil: 072-203 72 95

Syftet med detta dokument är att klargöra hur FSF Nord ska verka för att skapa en jämställd och jämlik miljö.

Definitioner

Jämställdhet innebär att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden.

I lagen finns det sju diskrimineringsgrunder. Dessa är kön, könsöverskidande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Riktlinjer för jämställdhets- och jämlikhetsarbetet

  • Ingen medlem i FSF Nord ska särbehandlas eller värderas annorlunda enligt lagens sju diskrimineringsgrunder.
  • Alla medlemmar i FSF Nord:
  • ansvarar själva ta reda på sina rättigheter och skyldigheter
  • ska veta vart de kan vända sig vid sexuella trakasserier eller annan kränkande behandling.
  • ska veta vem som är jämlikhets - jämställdhetsansvarig samt hur de kan vara med och arbeta för att föreningen ska bli mer jämställd och jämlik.
  • ska under det år de är förtroendevalda informeras om jämställdhet och jämlikhet.

Målsättning

FSF Nord ska verka för att medvetandegöra olika former av maktstrukturer och de ojämna förhållanden som präglar dagens samhälle och som avspeglas i FSF Nord i till exempel normer och attityder.

FSF Nord ska:

  • aktivt förhindra alla sorters diskriminering och ge stöd och hjälp till dem som utsatts för kränkande behandling.
  • vara öppen och inkluderande. Det ska vara lätt för alla oavsett grupptillhörighet att få sin röst hörd.
  • genomsyra av många olika synsätt. Ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv ska finnas i alla delar av föreningens verksamhet.
  • aktivt arbeta för att skapa en miljö och situation som är anpassad för alla dess medlemmar. (Policyn antagen av FSF Nords styrelsemöte 2014-02-27).

Handlingsplan

All kränkning enligt de sju diskrimineringsgrunderna ska anmälas till styrelsens ordförande som ska behandlar ärendet skyndsamt och återkomma med vilka åtgärder som vidtagits.

Alkohol och drogpolicy
Fritids och skoterföreningen nord är uppbyggd och drivs av ideellt arbete. För oss är
det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran.

Ett led i detta arbete är att ha en gemensam drogpolicy där föreningens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar och ledare. Med anledning av detta har styrelsen antagit följande ställningstagande och riktlinjer vad gäller områdena tobak, alkohol, dopning samt narkotika.

Tobak
Tobak innefattar både snusning och rökning. Enligt svensk lag är åldersgränsen för tobak 18
år. Vi avråder starkt våra ungdomar under 18 år att inte bruka tobak under eller i anslutning till vår föreningsverksamhet. Om vi upptäcker att någon av våra ungdomar ej följer våra föreskrifter, agerar vi på följande sätt: samtal och rekommendation till tobaks avvänjning.

Alkohol
Vi tolererar ej att våra medlemmar under eller i anslutning till föreningsverksamhet dricker alkohol. Om vi skulle upptäcka att någon av våra minderåriga druckit alkohol agerar vi på följande sätt: Samtal med berörd och kontakt med föräldrar/ vårdnadshavare. Vid misstanke om problem tar vi kontakt med socialmyndigheter.

Dopning och narkotika
Allt bruk och hantering av dopningspreparat och narkotika är förbjudet enligt svensk lag.
Skulle vi i vår föreningsverksamhet misstänka eller upptäcka att någon av våra medlemmar
hanterar eller brukar dopningspreparat eller narkotika agerar vi på följande sätt: Enskilt samtal med medlemmen och föräldrakontakt om medlemmen är under 18 år. Kontakt med sociala myndigheter och/eller polis. Ytterligare konsekvenser utifrån bedömning efter ovanstående åtgärder.
Ansvaret att dessa regler följs är i första hand styrelsens men även medlemmar har ett stort ansvar att detta upptäcks och uppmärksammas. 

Miljöpolicy
FSF Nords verksamhet ska kännetecknas av hänsyn till miljön och sträva mot ett
långsiktigt hållbart samhälle. Verksamheten ska också präglas av en öppenhet att aktivt
medverka till en teknisk utveckling i miljöns tecken.

FSF Nord, och dess medlemmar har ett ansvar att följa FSF Nordsmiljöpolicy samt att sprida kännedom om dessa. FSF Nords utövare, funktionärer och övriga medverkande förbinder sig att:
·vid all verksamhet visa respekt för miljön
· använda bränslen som på sikt minimerar påverkan på miljön
· anpassa och begränsa ljudet från fordon och anläggningar så att verksamhet även
kan bedrivas i samhällsnära områden
· alltid minimera miljöpåverkan även i kringverksamheten
· handskas miljöriktigt med allt material såsom t ex bränslen, oljor och andra
vätskor liksom batterier och uttjänta delar


FSF Nord arbetar aktivt med att
· på ett aktivt sätt delta i den tekniska utvecklingen för miljömässigt bättre fordon.
· genom utbildning och miljöcertifiering öka miljöengagemanget för utövare,
funktionärer och övriga medverkande
· aktivt arbeta med frågor inom miljöområden som kan ha betydelse för sportens
utövare samt delta i samhällets miljödebatt
· vid alla inköp av varor och tjänster lägga stor vikt vid miljöaspekten

Stadgar för skoterföreningen Nord

§1

Föreningens namn är skoterföreningen Nord, med säte i Gällivare.

Adress: Sandviksvägen 11, 982 38 Gällivare. Box 691, 97200 Gällivare.

Organisationsnummer: 897900 - 3699.

§2

Föreningen har att tillvarata medlemmarnas intressen. Att vara en sammanhållande länk mellan föreningen och berörda myndigheter samt påverka en sund utveckling av skotertrafiken. Föreningen är partipolitiskt obunden.

§3

Medlemmar ska ta hänsyn till renskötsel samt annan näring som har sin uppkomst av naturen.

§4

Föreningen hävdar att medlemmen är skyldig att ställa sig till gällande lagar och förordningar till efterrättelse samt att ta mycket stor hänsyn till andra människor, deras egendom, djur och natur.

§5

Medlemskap kan erhållas från varje person som vill följa föreningens stadgar.

§6

Medlem erlägger årligen den årsavgift som fastställes vid föregående årsmöte.

§7

Medlem som bryter mot föreningens stadgar kan av styrelsen uteslutas, men äger i sådant fall rätt att vid påföljande medlemsmöte söka ändring i styrelsens beslut.

§8

Föreningen leds av årsmötet, årligen ska styrelse bestående av ledamöter och suppleanter utses, av vilka ordförande och minst två ledamöter skall vara myndiga.

Halva styrelsen är valbar varje år, varav ordförande och kassör dock ej är valbara samma år.

Ordföranden och kassören utses av årsmötet men för övrigt konstituerar styrelsen sig själv vad gäller sekreterare och vice ordförande.

Vid årsmötet utses valberedning med en plus två.

Det åligger styrelsen att verkställa föreningens beslut, att planera och leda verksamheten med den i §2 angivna målsättningen.

Styrelsen ska organisera och stimulera arbetet för vinnande av nya medlemmar samt ha en god medlemskontakt.

Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

Alla val ska ske öppet om så ej annat bestämmes vid styrelsemötet.

Beslut fattas genom enkel majoritet, vid jämt rösttal gäller den mening som ordförande bidrar till, utom vid val då lotten avgör.

§9

Föreningens förvaltning granskas av revisorer som väljes för ett år till ett antal av två.

Revisorerna skall vara myndiga.

§10

Föreningen tecknas av styrelsen eller de personer styrelsen därtill utser.

§11

Varje medlem som erlagt stadgeenlig årsavgift och fyllt 16år äger vid sammanträde en röst. Rösträtt med fullmakt får ej förekomma.

§12

Verksamhets och räkenskapsår är fastställd till, 1/1 – 31/12.

§13

Årsmöte sker i samband med verksamhetsårets avslutande (dock senast 31/3) på dag och plats som styrelsen fastställer. Till årsmötet skall kallelse ske minst 14 dagar före årsmötet. Vid årsmötet skall bland punkterna nedan förekomma:

1. Mötets öppnande

2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst

3. Godkännande av dagordning

4. Val av ordförande sekreterare och referent vid mötet

5. Val av justeringsmän att jämte ordförande och sekreterare justera dagens protokoll

6. Styrelsens årsberättelse

7. Revisionsberättelse

8. Beslut om arvoden

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Av styrelsen framlagda förslag

11 Av medlem framlagt förslag som kommit till styrelsen tillhanda i god tid eller minst tio dagar före årsmötet.

12. Fastställande av medlemsavgift

13. Val av ordförande och styrelse enligt §8

14. Val av revisorer enligt §9

15. Val av valberedning

16. Övriga frågor

§14

Ändringar av stadgar enligt ovan får förekomma men endast på ordinarie årsmöte. Förslag skall inkomma till styrelsen minst 10 dagar innan årsmötet.

För förslagets antagande fodras minst 2/3 av de angivna rösterna.

§15

Beslut om föreningens upplösning kan endast fattas av styrelsen väckt förslag. Som minst 14 dagar före sammanträdet delges medlemmarna.

Dylikt besluts giltighet fodras att mins 2/3 av föreningens - vid mötets närvarande medlemmar - två år i rad biträda förslaget.

§16

I händelse av föreningens upplösning skall dess tillgångar överlämnas till lämplig institution som företräder medlemmarnas intressen.

Stadgarna har reviderats på årsmötets beslut följande år och datum:

2/2 1976, 30/1 1978, 31/3 2022